Ανακοινώσεις

 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.(υπό εκκαθάριση)

Ιθάκης 12 – 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ – Α.Φ.Μ. 999838104 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Αρ.Μ.Α.Ε. 49813/04/Β/01/144 αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4442901000

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)

σε Γενική Συνέλευση πέρατος Εκκαθάρισης

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)” σε Γενική Συνέλευση πέρατος Εκκαθάρισης, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα, την 28η Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δεκάτης τρίτης και τελικής εκκαθαριστικής χρήσης από 21/2/2023 έως 20/2/2024 καθώς και του οριστικού ισολογισμού της εκκαθάρισης από 21/2/2011 έως 20/2/2024.

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από τους εκκαθαριστές της για την οικονομική χρήση από 21/2/2023 έως 20/2/2024 αλλά και για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης από 21/2/2011 έως 20/2/2024 .

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

Γέρακας, 5 Μαρτίου 2024

Για την «Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε.Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)»

Οι Εκκαθαριστές

Γεωργία Ρουμελιώτου                                                    Γεώργιος Τσίγκος

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  

Ιθάκης 12   –  15344  ΓΕΡΑΚΑΣ
Δημαρχείο Παλλήνης
(υπ’ όψη κας Ε. Νικολάου )

Τηλεφωνική Επικοινωνία με εκκαθαριστές :

Γιωργία Ρουμελιώτου : 2102628096

Γιώργος Τσίγκος         : 2105729841