Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)” σε ετήσια Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα, την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  14.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ογδόης ετήσιας εκκαθαριστικής χρήσης από 21/2/2018 έως 20/2/2019.
  2. Απαλλαγή των εκκαθαριστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την οικονομική χρήση χρήση 21/2/2018 έως 20/2/2019.
  3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εβδόμης οικονομικής χρήσης από 21/2/2017 έως 20/2/2018.
  4. Απαλλαγή των εκκαθαριστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την οικονομική χρήση από 21/2/2017 έως 20/2/2018.
  5. Πορεία εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα  συμμετοχής  στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης  της συνέλευσης.

Γέρακας, 5 Μαρτίου 2019

Για την «Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε.Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)»

Οι Εκκαθαριστές

Γεωργία Ρουμελιώτου Γεώργιος Τσίγκος

 

 

 

 

Η εταιρεία «Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (υπό εκκαθάριση)», στα πλαίσια της εκκαθάρισης, εκποιεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Μεταξύ αυτών υπάρχει ένα ασφαλτικό μηχάνημα επούλωσης λάκκων, μάρκας SAVALCO, μοντέλου SR 800 επί οχήματος MERCEDES 950 03, έτους κατασκευής 1999, με Άδεια κυκλοφορίας-χρήσης Μηχανήματος έργων  ΜΕ 83639.

Είναι ένα εύχρηστο, οικονομικό, ευέλικτο και αξιόπιστο μηχάνημα άμεσης αποκατάστασης λακκουβών οδοστρώματος που θέλουμε να πουλήσουμε σε πολύ χαμηλή, για την αξία του, τιμή.  Είμαστε στη διάθεσή σας για πλήρη ενημέρωση σχετικά την λειτουργία του, τις δυνατότητες και αποδόσεις του καθώς και για όποια σχετική διευκρίνιση

δείτε εδώ το SAVALCO